top of page

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

C.U. Memories

Tarwestraat 25

2200 Noorderwijk

BE 0749.685.185

 

Elise Van Rompaey +32 470 17 67 22

hello@cu-memories.com
 

Algemene voorwaarden
 

Tussen

  1. C.U. MEMORIES, KBO - nummer 0749.685.185, met maatschappelijke zetel te 2200 HERENTALS, Tarwestraat 25; hierna genoemd "de dienstverlener" 

  2. De particulier of rechtspersoon met wie C.U. Memories een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten; hierna genoemd “de klant”, hierna tezamen genoemd “ de partijen”

 

Wordt voorafgaand uiteengezet wat volgt

  • de dienstverlener is actief in de eventsector en oefent voornamelijk activiteiten uit m.b.t. organisatie van evenementen zoals corporate events, huwelijken, stylings, ...; 

  • de klant wenst een beroep te doen op de dienstverlener voor het verrichten van bepaalde diensten zoals omschreven in deze overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”); 

  • de dienstverlener is op haar beurt bereid om diensten, zoals omschreven in de Overeenkomst aan de klant aan te bieden; 

  • partijen wensen in de Overeenkomst de voorwaarden en modaliteiten van hun samenwerking vast te leggen. 


Artikel 1 - voorwerp van de Overeenkomst
De klant belast de dienstverlener, die aanvaardt, overeenkomstig de algemene voorwaarden en tegen de overeengekomen prijs, met de uitvoering van de opdracht. De taakomschrijving kan te allen tijde worden aangepast, ingeperkt of uitgebreid, en dit mits akkoord tussen de respectieve partijen.

 


Artikel 2 – uitvoering en modaliteiten   

2.1   onafhankelijkheid dienstverlener   

De opdracht wordt door de dienstverlener (of één van zijn/haar medewerkers) uitgevoerd naar eigen inzicht en op een volledig onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht de eventuele aanbevelingen van de klant. 

 

De dienstverlener bepaalt zelf, in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden qua werktijden, de wijze van uitvoering van zijn opdracht en werkmiddelen hij zijn/haar opdrachten zal vervullen.   

  

Voor zover de klant de dienstverlener aanwijzingen of richtlijnen geeft in verband met de uitvoering van zijn opdracht zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst.   

De dienstverlener is onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen en staat zelf in voor alle formaliteiten en betaalt de nodige sociale bijdragen.   

  

2.2  prestatienormen, goede trouw en loyaliteit  

De dienstverlener zal zijn/haar verbintenissen uitvoeren in overeenstemming met de geldende professionele normen. De dienstverlener verbindt zich ertoe om loyaal en te goeder trouw te handelen en dit zowel tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst als na de opzegging of beëindiging ervan.   

De verbintenissen van de dienstverlener dienen in het kader van voorliggende Overeenkomst beschouwd als middelenverbintenissen. 

 

  

Artikel 3 – aanvaarding 

De diensten worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden. De diensten worden geacht te zijn aanvaard bij de levering ervan bij de klant, tenzij de klant de aanvaarding betwist bij aangetekend schrijven aan de zetel van de dienstverlener binnen de acht kalenderdagen na datum uitvoering van de diensten. 

 

Artikel 4 – vergoeding en facturatie  

4.1

De klant verbindt zich ertoe de facturen binnen de 15 dagen na ontvangst te voldoen, op de rekening van de dienstverlener met nummer BE 38 0018 8837 4172.

 

Niet tijdige betaling geeft de dienstverlener, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een schadevergoeding van 10 % op het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- én een intrestvergoeding aan 10% per jaar tot datum effectieve betaling,.  

 

Iedere begonnen maand zal voor een volledige worden aangerekend.  

 

Bij niet - betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de dienstverlener het onvoorwaardelijke recht verdere prestaties op te schorten tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. De dienstverlener stelt de klant hiervan schriftelijk (per e-mail) in kennis. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken. Het opschorten van prestaties kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

 

Artikel 5 – beëindiging van de Overeenkomst   

5.1

Indien door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht of de overeenkomst door de klant eenzijdig wordt beëindigd, is 70% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan de dienstverlener, bij wijze van schadevergoeding. 

 

Ingeval aan de opdracht door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven of de overeenkomst door de klant eenzijdig wordt beëindigd één dag of minder voorafgaand aan de aanvang van de opdracht, is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan de dienstverlener, bij wijze van schadevergoeding. 

 

Onverminderd het recht van de dienstverlener om de werkelijk geleden schade terug te vorderen. 

 

5.2

Indien de opdracht eenzijdig beëindigd wordt door de dienstverlener ten gevolge van ziekte of ongeval, zal de dienstverlener in eerste instantie betrachten om in haar vervanging te voorzien. Dit betreft een inspanningsverbintenis. Indien er geen vervanging ter beschikking is, heeft de dienstverlener het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Alle reeds betaalde voorschotten worden aan de klant terugbetaald. De klant kan evenwel geen aanspraak maken op een schadevergoeding in hoofde van de dienstverlener. 

 

5.3

De overeenkomst mag eenzijdig beëindigd worden door de dienstverlener in het geval van niet – betaling van de voorschotfactuur op haar vervaldag. De klant blijft de openstaande voorschotfactuur evenwel verschuldigd als schadevergoeding. 

 

5.4 

De Overeenkomst wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in de hierna volgende gevallen, onverminderd het recht van de partij die zich op het uitdrukkelijk ontbindend beding beroept, om een schadevergoeding te vorderen:   

  

-      in geval van faillissement van één van de partijen bij deze overeenkomst of eender welke andere vorm van onvermogen;  

-      in geval van een ernstige tekortkoming door één van de partijen aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, aangemeld bij aangetekend schrijven, en binnen de 15 dagen opvolgend en niet effectief weggewerkt / rechtgezet;  

-      in geval een van de partijen zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag, zoals diefstal of misbruik van vertrouwelijke informatie, bedrog of een zware professionele fout dewelke het in hem gestelde vertrouwen zodanig aantast dat iedere verdere samenwerking onmogelijk wordt.  

 

5.5

Indien de dienstverlener in de onmogelijkheid is om de opdracht uit te voeren op de overeengekomen datum of locatie ten gevolge van overmacht (andere dan ziekte of ongeval) dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Het reeds betaalde voorschot is definitief verworven. 

De klant kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding in hoofde van de dienstverlener.

 

Worden (o.a. – doch niet op beperkende wijze ) als vormen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, lockdown, brand, oproer, oorlog, epidemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden. 

 

 

Artikel 6 – aansprakelijkheid 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen is de door de dienstverlener uitgevoerde opdracht in het kader van deze overeenkomst slechts een inspanningsverbintenis.   

  

De dienstverlener is ten opzichte van de klant en diens derden aansprakelijk voor tekortkomingen, fouten en nalatigheden in de uitvoering van de opdrachten. De dienstverlener verbindt er zich uitdrukkelijk toe de klant te vrijwaren en/of schadeloos te stellen, voor alle aangetoonde én bewezen schade die het gevolg is van de foutieve of nalatige uitvoering van deze overeenkomst en/of haar bijlage(n), in zijn hoofde of in hoofde van de personen die hij bij de uitvoering van de opdracht(en) betrekt.   

  

De dienstverlener onderschrijft hiertoe de nodige verzekeringen.  

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is steeds en in alle omstandigheden beperkt tot de tussenkomst die verleend wordt door de verzekeraar van de dienstverlener. De verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier  

  

De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die de dienstverlener en/of zijn aangestelden mocht(en) ondergaan of veroorzaken ten aanzien van derden tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van haar opdrachten behoudens wanneer de aansprakelijkheid van de dienstverlener conform het gemeen recht zou vaststaan. In dat laatste geval zal de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt zijn tot de directe schade en in elk geval tot de sommen die effectief betaald werden in het kader van deze overeenkomst.  

  

Elk schadegeval moet binnen de 14 werkdagen nadat het zich heeft voorgedaan, aangemeld worden bij de dienstverlener. De schade dient aangegeven te worden via aangetekend schrijven. De dienstverlener aanvaardt geen schadegevallen die laattijdig worden ingediend.  

  

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op (i) de opzettelijke fout of grove nalatigheid van een van beide partijen (ii) lichamelijk letsel, of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet rechtsgeldig kan worden uitgesloten krachtens de toepasselijke wetten.   

 

Ingeval de klant aan de dienstverlener bepaalde materialen, goederen en/of voertuigen ter beschikking stelt met het oog op uitvoering van de overeengekomen diensten / opdracht door de dienstverlener, dan kan deze laatste op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke aan of door deze goederen zouden worden toegebracht, tenzij ingeval van opzet, zware fout en/of bedrog. 

De klant zal bovendien ingeval van terbeschikkingstelling van voertuig(en) aan de dienstverlener voorzien in een omniumverzekering.

 

Artikel 7 – exclusiviteit 

Tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst staat het de dienstverlener vrij om diensten te verlenen aan andere klanten, voor zover dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit, kostprijs en tijdigheid van de dienstverlening verstrekt aan de klant. 

Artikel 8 –  gegevensbescherming

Elke partij moet te allen tijde haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving naleven met betrekking tot alle persoonsgegevens die krachtens de overeenkomst worden verwerkt met betrekking tot de diensten.   

  

Voor zover de dienstverlener in zijn hoedanigheid van verwerker persoonsgegevens zou verwerken in naam van de klant, blijft de klant in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het bepalen van het doel en de middelen van de verwerking en zal de dienstverlener alle redelijke instructies die de klant in verband daarmee heeft verstrekt, naleven.   

 

Artikel 9 – Niet-concurrentie en niet – afwerving   

De klant verbindt er zich toe, en maakt zich namens met hem verbonden ondernemingen en diens vertegenwoordiger(s), waarvoor hij garant staat, sterk gedurende de duur van de overeenkomst alsmede tot 12 maanden na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst geen werknemer, klant, leverancier, onderaannemer of een andere zakenrelatie van de partij, in dienst te nemen, te contracteren of anderszins met hen samen werken.   

  

De verbintenissen tot niet-concurrentie en niet-afwerving bepaald in dit artikel zijn geografisch beperkt tot België.   

  

Indien de dienstverlener kennis krijgt van een schending van de bepalingen van dit artikel door de klant, zal de dienstverlener de klant aangetekend in gebreke stellen teneinde deze schending onmiddellijk stop te zetten. Bij gebreke aan rechtzetting daarvan binnen de 15 dagen verbindt de klant zich bij bewezen inbreuk tot een bedrag groot € 10.000,- per inbreuk, te verhogen met € 250,- per kalenderdag dat de schending voortduurt, en dit zonder de noodzaak om de eigenlijke schade aan te tonen of de noodzaak van een gerechtelijke titel en zonder afbreuk te doen aan enig recht van de klant om alle schade terug te vorderen die de bedragen bepaald in dit artikel te boven gaan of om gebruik te maken van enig ander rechtsmiddel.  

 

Artikel 10 – overdracht 

Geen van de rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de andere partijen.  

 

Artikel 11 – varia 

11.1

Elke partij draagt haar eigen kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst.  

11.2

Bij aankoop van een cadeaubon van C.U. Memories gelden volgende voorwaarden: 

-      cadeaubonnen kunnen besteed worden aan elk concert van C.U. Memories, de cadeaubon wordt in aftrek genomen van het totaalbedrag van je reservatie

-      cadeaubonnen zijn niet inruilbaar voor geld

-      cadeaubonnen zijn niet verlengbaar

-      cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na aankoop volgens datum uitgegeven op cadeaubon

 

11.3

Indien een beding van deze Overeenkomst door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst tot gevolg. Die blijven geldig en afdwingbaar.  

 

Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als hetgeen zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging.  

 

11.4

Wanneer een partij bij deze overeenkomst nalaat zich te beroepen op een bepaling van deze overeenkomst, betekent dit niet dat zij hierdoor verzaakt aan de rechten die deze bepaling (en/of andere bepalingen) van de overeenkomst haar verleent. Een dergelijke afstand van rechten kan enkel schriftelijk gebeuren.  

 

11.5

Deze overeenkomst vervangt alle vroegere brieven, verklaringen, waarborgen of overeenkomsten betreffende het voorwerp van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd bij een schriftelijke en door dienstverlener en klant getekend addendum bij deze overeenkomst.  

 

11.6

Al het door dienstverlener vervaardigd en/of geleverd materiaal en diensten mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de dienstverlener niet worden bewerkt of verwerkt in andere mediums of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

 

Het eigendom van de door de dienstverlener verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig van de dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de dienstverlener hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de dienstverlener gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11.7

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.  

 

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen definitief en exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout. 

bottom of page